VJL KODUKORD

Print pagePDF pageEmail page

Kodukord 2013 PDF

 VJL-PROOV

Viljandimaa Jahimeeste Liidu kodukord.

 

I ÜLDSÄTTED

1. Käesolev kodukord reguleerib MTÜ Viljandimaa Jahimeeste Liidu (edaspidi Liidu) volinike koosolekute, juhatuse koosolekute ettevalmistamise ja pidamise korda, juhatuse/volinike koosoleku poolt  töörühmade moodustamise ja nende funktsioneerimise korda ja muud tegevusega seonduvat, mis on põhikirjas määratlemata.
2. Käesoleva kodukorra täitmine on kohustuslik kõigile Liidu liikmetele ja kõigile teistele mitteliikmetele osalemisel koosolekutel neid puudutavates punktides. Kodukorda rikkunud Liidu liikmete suhtes langetab otsuse juhatus, juhatuse otsuse vaidlustamisel aga volinike koosolek.
3. Kodukord on kehtiv alates selle vastuvõtmisest volinike koosolekul kuni järgmise kodukorra muudatuste vastuvõtmiseni volinike koosoleku poolt.

II ÜLDKOOSOLEK

4. Liidu kõrgeimaks organiks on volinike koosolek. Volinike koosoleku otsused on ülimuslikud teiste organite otsuste suhtes, kui vastupidiselt ei ole sätestatud põhikirjas või Eesti Vabariigi seadusandluses.
5. Volikogu koosoleku kutsub kokku juhatus mitte harvem kui kord aastas, andes sellest osalejatele teada kirjalikult või elektroonilselt  vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Kui volinike koosolekul ei saavutata toimumiseks vajalikku kvoorumit, milleks on 51 % volikogu liikmetest, siis kutsub juhatus volinike koosoleku kokku sama päevakorraga vähemalt kahe kuu jooksul ning sellisel juhul on volinike koosolek otsustusvõimeline osalejate arvust olenemata.
6. Volinike koosolekut juhib juhatuse esimees. Tema puudumisel valib juhatus koosoleku juhataja teiste juhatuse liikmete seast.
7. Volinike koosolekul langetatakse otsused avalikul hääletusel ning lihthäälteenamusega, kui teistsugust korda ei näe ette Liidu põhikiri, Eesti vabariigi seadusandlus või volinike koosoleku vastavasisuline otsus. Hääletada võib ka elektoonilselt.
8. Volinike koosoleku alguses tuleb end registreerida, samamoodi tuleb registreerida lihtkirjalikud volitused kvoorumilehel.
9. Sõnavõtud ja nende kestvuse määrab koosoleku juhataja.
10. Volinike koosolekule tehtavad avaldused tuleb eelnevalt registreerida.

III JUHATUS

9. Volinike koosolekute vahelisel perioodil korraldab Liidu tööd juhatus, mida juhib juhatuse esimees, keda tema puudumisel asendab vanim kohalviibiv juhatuse liige. Juhatuse ja juhatuse esimehe valimise määrab põhikiri.
10. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees, vähemalt 10 korda aastas. Juhatuse kokkukutsumisest peab juhatuse esimees juhatuse liikmetele teada andma vähemalt 7 päeva enne koosolekut. Juhatuse koosolekute protokollimine toimub rotatsiooni korras ning otsustatakse enne koosoleku algust. Igast otsusest teeb kokkuvõtte koosoleku juhataja.
11. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
12. Juhatuses võetakse otsused vastu avalikul hääletusel ja lihthäälteenamusega, kui teisiti ei määra põhikiri, Eesti Vabariigi seadusandlus või juhatuse vastavasisuline otsus.Hääletada võib ka elektooniliselt. Häälte võrdsel jagunemisel avalikul hääletusel kaldub otsus vastavalt juhatuse esimehe antud häälele, tema puudumisel koosoleku juhataja häälele.
Kui juhatuse töö käigus ilmneb asjaolusid, mis võivad Liidu mainet ja huvisid kahjustada, on juhatuse iga liige ja juhatuse esimees kohustatud sellest teavitama revisjoni komisjoni ja volinike koosolekut.

IV JAHINDUSNÕUNIK

13. Jahindusnõunik on Liidus palgaline töötaja, kes Liidu igapäevast tööd korraldab, vastavalt ametijuhendile. Täidab täiendavalt  juhatuse ja volinike koosoleku poolt antud ülesandeid.
14. Juhatuse poolt Liidu mainet ja huvisid kahjustavate otsuste korral on jahindusnõunik kohustatud teavitama revisjonikomisjoni ja volinike koosolekut.

V REVISJONI KOMISJON

15. Revisjoni komisjon täidab oma ülesandeid vastavalt põhikirjale.

VI TÖÖRÜHMAD

16. Töörühm on otsuseid ettevalmistav rühm kindlate eesmärkide saavutamiseks, mis on määratud juhatuse või volinike koosoleku otsusega.
17. Töörühmad moodustab vajadusel juhatus/volinike koosolek oma otsusega ning määrab neile ka esimehe. Töörühma liikmed peavad andma nõusoleku töörühmas osalemiseks.
18. Igasse töörühma peab kuuluma vähemalt üks juhatuse liige, kes omab kontakti juhatusega ning informeerib juhatust töörühma tegevusest.
19. Töörühm võtab vastu tema teemadevaldkonda puudutavad otsused, mis lähevad kinnitamiseks juhatusse/volinike koosolekule. Ükski töörühma ettepanek ei ole juhatusele, volinike koosolekule  siduv, vaid nõuandev.
20. Töörühma tegevuse alustab ja lõpetab juhatus/volinike koosolek.

VI PROTOKOLLIMINE

21. Kõik volinike koosoleku, juhatuse ja töörühma koosolekud peavad omama protokolli, milles on ära märgitud osalejad, puudujad, ettepanekud, häältejagunemine ning otsus. Varustatud koosoleku juhi ja protokollija allkirjaga. Kõik protokollid peavad jõudma kolme päeva jooksul peale koosoleku toimumist jahindusnõuniku kätte, kes korraldab nende säilitamise.

VIII LÕPPSÄTTED

22. Käesoleva kodukorraga või mõne muu aktiga reguleerimata juhatuse protseduuriküsimused otsustab koosoleku juhataja.
otseduuriküsimused otsustab koosoleku juhataja.
aprill 2024
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Arhiiv
Lahtioleku ajad
Esmaspäev 9.00-14.00
Teisipäev suletud
Kolmapäev 13:00-18:00
Neljapäev suletud
Reede 9:00-14:00
Laupäev suletud
Pühapäev suletud