TUNNUSTUSAVALDUSE ANDMISE KORD

Print pagePDF pageEmail page

Viljandimaa Jahimeeste Liidu tunnustusavalduste andmise kord

Üldsätted

§ 1. Korra reguleerimisala

Käesolev kord sätestab Viljandimaa Jahimeeste Liidu vapimärgi ,(edaspidi vapimärk), VJL tänukirja
(edaspidi tänukiri), kirjelduse, taotlemise, andmise ja kandmise alused ja korra.

§ 2. Vapimärk

(1) Vapimärk on VJL kõrgeim autasu. Vapimärk antakse füüsilisele isikule VJL poolse erilise
austusavaldusena. Vapimärk antakse kauaaegse ja tulemusrikka töö eest VJL-s või erakordsete
teenete või saavutuste eest jahinduse valdkonnas.

(2) Vapimärk antakse aastas reeglina kuni kolmele isikule.

(3) Samalaadsete teenete eest antakse vapimärk isikule üks kord elus, erilaadsete teenete eest
võidakse isikule anda vapimärk pärast viie aasta möödumist eelmise vapimärgi andmisest.

§ 3. Tänukiri

(1) Tänukiri antakse füüsilistele isikutele, juriidilistele isikutele ja juriidiliseks isikuks mitteolevate
isikute ühendustele ühekordse tunnustusena VJL-i ja jahinduse hüvanguks ja maine kujundamiseks
tehtud töö eest ning tänu avaldamiseks.

(2) Tänukirja blanketile (formaat A4) kirjutatakse tänukirja saaja nimi ja andmise põhjendus.
Vapimärgi ja tänukirja taotlemine ja kätteandmine

§ 4. Vapimärgi, teenetemärgi ja tunnustusavalduse taotlemine

(1) Taotlusi vapimärgi ja tunnustusavalduse andmiseks on õigus esitada:

1. VJL-i liikmesorganisatsioonidel

2. VJL-i juhatuse liikmetel

(2) Vapimärgi ja tunnustusavalduse taotlused esitatakse kirjalikult VJL juhatusele

(3) Taotluses märgitakse:

1) tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, töö- või teenistuskoht;

2) tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;

3) formuleering ühe lausega, mille eest tunnustust avaldatakse;

4) tunnustusavalduse nimetus, mille andmist soovitakse;

5) tänukirja kavandatav kätteandmise aeg ja koht;

6) taotluse esitaja nimi, aadress, kontaktandmed

7) taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja või tema esindaja allkiri.

§ 5. Taotluste esitamise tähtpäev

(1) Vapimärgi ja tänukirja andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt iga aasta 15. septembriks.

(2) Juhatuse esimehe ettepanekul võib vapimärgi ja tänukikrja andmise taotluse esitada ka jooksvalt.

(3) Tänukirja andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt 1 kuu enne tänukirja kavandatavat
kätteandmist.

(4) Juhatus informeerib liikmeid vapimärgi ja tänukirja andmise taotluste esitamise võimalusest
vähemalt 3 nädalat enne taotluste esitamise tähtpäeva.

§ 6. Taotluste läbivaatamine

(1) Jahindusnõunik registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused.

(2) Jahindusnõunik vaatab nõuetekohaselt esitatud vapimärgi taotlused läbi. Jahindusnõunik on õigus
paluda taotluse esitajalt lisaselgitusi.

§ 7. Ettepaneku tegemine Juhatuse esimehele

(1) Jahindusnõunik võtab esitatud tänukirja taotluste suhtes seisukoha ja esitab Juhatuse esimehele
ettepaneku tänukirja andmise kohta.

§ 8 Vapimärgi ja tänukirja andmise otsustamine

(1) Vapimärgi andmise otsustab juhatus.

(2) Tänukirja andmise otsustab Juhatuse esimees. Juhatuse esimees võib volitada tänukirja andmist
otsustama Jahindusnõuniku.

§ 9. Vapimärgi tänukirja kätteandmine

(1) Vapimärk antakse kätte reeglina pidulikult jahialguse peol. Juhatus võib otsustada vapimärgi
kätteandmise mingil muul ajal.

(2) Tänukiri antakse kätte pidulikul vastuvõtul või mõnel muul pidulikul sündmusel.

§ 10. Avalikustamine

(1) Vapimärgi tänukirja saajate nimed koos teenete kirjeldusega kantakse avalikustatakse VJL
veebilehel.

Vapimärgi kandmine

§ 11. Vapimärgi kandmise õigus

Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

§ 12. Vapimärgi kandmine

(1) Vapimärki kantakse üldjuhul ainult pidulike ja seltskondlike EJS-;VJL-i ja jahinduslike sündmuste
puhul. Riiklike sündmuste puhul võib aumärki kanda
ainult juhul, kui see on kooskõlas teenetemärkide seaduse ja selle alusel antud teiste õigusaktidega.

(2) Vapimärki kantakse vasakul pool rinnal.

(3) Vapimärgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse teenetemärkide
seadusest ja muudest riigi õigusaktidest.

 

aprill 2024
E T K N R L P
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Arhiiv
Lahtioleku ajad
Esmaspäev 9.00-14.00
Teisipäev suletud
Kolmapäev 13:00-18:00
Neljapäev suletud
Reede 9:00-14:00
Laupäev suletud
Pühapäev suletud